sing dana ni chikki

Sing Dana Ni Chikki Ni Recipe : 
સીંગ દાણા ની ચીક્કી

Ingredients :

 • 250 ગ્રામ શેકેલા સીંગ દાણા - Sing Dana (Penut)
 • 350 ગ્રામ ગોળ (Jaggery)
 • 2 ટેબલ સ્પૂન ઘી (Ghee) 
Recipe :
 • સૌ પ્રથમ સીંગ ને ફોતરા કાઢી સીંગ ના બે ફાડિયા કરવા.  
 • એક તાસરામા ઘી ગરમ કરી તેમાં ગોળ નાખી તેમાં તાવેતા થી હલાવો, જયારે ગોળ ખદખદવા લાગે એટલે તેનો પાયો થઇ ગયો સમજવો.
 • ત્યારબાદ તેમાં સીંગ નાખી દેવી અને ગેસ બંધ કરી નીચે ઉતારી લો.
 • તરતજ રસોડા ના પ્લેટફોર્મ પથ્થર સાફ કરી ઉપર ઘી લગાવી દો.
 • મિશ્રણ ના ગોળ ગોળ લાડવા જેવું કરી પથ્થર ઉપર પાથરી દો.
 • વેલણ થી વણી રોટલા જેવું તૈયાર કરી સરસ સમચોરસ કટકા કાપી દો.
Note : આ ચીક્કી બનાવતી વખતે પાયો બનાવવામાં  ધ્યાન રાખવું.         
Recipe:

 • First of all remove the ground nut (penut/ sing) skins and make its two pieces.
 • Take ghee in one pan and add crumbed jaggery in it, and mix them well once jaggery get hot and melted well and hot well means the mixture of chikki is ok.
 • Then add the ground nut pieces in it, and turn off the gas. and mix the groun nut in mixture well.
 • Instant clean the platform stone and spread the ghee on it, and spread the mixture on it.
 • And spread the mixture using roti dough roller/maker (belan) and make its thin roll. and cut them in square pieces.

Ground nut Sing dana ni Chikki Recipe is a Healthy Winter, and Uttarayan Festival special Sing ni Chikki Recipe, Special in Gujarat Region the Importance of this festival is very much people like this festival. Whole day people are flying Colourful kites in the sky from their terrace from Early Morning to Late Evening, they Eats Dry Snacks in between and this healthy recipe give them good energy too.