nutritious soup recipe

Nutritious Soup Recipe :

Ingredients :
25 ગ્રામ ટામેટા - Tomato
25 ગ્રામ ગાજર - Carrot
50 ગ્રામ આંબળા - Amla
1 ટીસ્પૂન લીંબુ નો રસ - Lemon Juice
25 ગ્રામ ખીર - Kheer
21/2 ટીસ્પૂન મરી - Pepper
20 ગ્રામ ખાંડ - Sugar

Nutritious Soup Recipe :

  • ટામેટા, ગાજર, આમળા, ખીર બાફીને ક્રશ કરવા. 
  • ત્યારબાદ તેમાં મીઠું અને ચારે મસાલો, નાખવો
  • થોડો લીંબુ નો રસ નાખવો. 
  • ત્યારબાદ પૌષ્ટિક સૂપ તૈયાર છે, ગરમ ગરમ પીરસો.