green paratha recipe

Green Paratha Recipe : 

Ingredients :

 • 1 કપ પાલક - Palak / Spinach
 • 1 કપ ફુદીનો - Mint
 • 1 કપ મેથી - Fenugreek
 • 100 ગ્રામ ઘઉં નો લોટ - Wheat flour
 • 100 ગ્રામ સોયાબીન નો લોટ - Soyabean flour
 • મીઠું - Salt
 • મરચું - Chili Powder
 • 1 ચમચો દહીં - Yogurt

Green Paratha Recipe in Gujarati Language :

 • સૌ પ્રથમ પાલક, ફુદીનો અને મેથી ને ચૂંટીને બરાબર સાફ કરી, ઝીણી સમારવી. 
 • ઘઉંનો લોટ અને સોયાબીન ના લોટ માં તેલ નું મોણ નાખી, મીઠું, મરચું, અને ઝીણી સમારેલી ભાજી નાખી. બાકીનો મસાલો કરી, દહીં થી બાંધવો. જરૂર પડેતો પાણી વેડવું, 
 • અને પછી લુવા પાડી પરોઠા કરવા. 
 • ગરમ ગરમ ગ્રીન પરોઠા પીરસવા.
Recipe :

 • First Sort the Spinach, Mint, Green fenugreek, Chopped small and Wash well with Water.
 • Take big bowl add wheat flour and soyabean flour, add oil, slat, chili, spinach, mint, fenugreek and other spices and add yogurt and make dough, if required then add little water in it.
 • Then make the small round bolls from dough and roll them in round paratha.
 • Take the pen and add oil and roast this paratha's on it. serve green paratha with yogurt or chutney.