ginger murabba recipe

Ginger Murabba Recipe : આદું નો મુરબ્બો 

Ingredients :

 • 250 ગ્રામ રેસા વગરનું આદું (Adu) (Ginger without fibers)
 • 250 ગ્રામ ખાંડ (Sugar) 
 • 2 ટીસ્પૂન તજ નો ભૂક્કો (Cinnamon crumb)
 • 1 ટીસ્પૂન ઘી (Clarified Butter)
 • મીઠું (Salt)   

Ginger Marmalade Recipe : 

 • સૌ પ્રથમ આદું ને સ્વચ્છ પાણી થી ધોઈ નાખવું
 • ત્યારબાદ આદું છોલી ધોઈ નાખવું એ વાસણમાં ઘી લઇ ને, તેમાં આદુંની છીણ ને સાંતળવું 
 • સાંતળતી વખતે ચપટી મીઠું ઉમેરવું. 
 • તે બદામી રંગનું થાય એટલે નીચે ઉતારી લેવું.
 • ત્યારબાદ ખાંડમાં પાણી નાખી, દોઢ તારની ચાસણી બનાવવી. 
 • તેમાં સાંતળેલા આદુની છીણ ઉમેરવી. 
 • તેમાં સહેજ તજનો ભૂકો ઉમેરવો.           
Make Ginger Murabba at home, It is a winter season special recipe.