Mamra Ni Chikki Recipe

Mamra Ni Chikki Recipe :

Ingredients:
 • 250 ગ્રામ મમરા (Mamra)
 • 200 ગ્રામ ગોળ (Jaggery)
 • 2 ટેસ્પૂન ઘી (Ghee)
 • 1 ટી સ્પૂન ગ્લુકોઝ (Glucose)
Mamra ni Chikki Recipe in Gujarati :
 • મમરા શેકી નાખવા ઘી માં ગોળ નો ભૂકો નાખો.
 • પાકો ખદ ખદ થાય એટલે મમરા નાખવા.
 • ગ્લુકોઝ પાવડર નાખવો.
 • આ નાખવાથી ચીક્કી સફેદ અને કડક થાય છે, ગોળ માં મમરા જેટલા સમાય એટલા નાખવા.
 • થાળી માં તેલ લગાડી ઠારી દેવું, અને તેના કટકા કરો.
Puffed Rice Chikki Recipe:
 • First Roast the dry puffed rice in a pan which makes them little crispy and tight.
 • Take pan and add ghee and add the jaggery crumb in it.
 • Once the mixture of ghee and jaggery takes colour and melt well, and then add puffed rice in it.
 • Add the glucose power, which make the chikki white in colour.
 • You need to add the puffed rice according the mixture of jaggery.
 • Spread the oil in plate and spread the mixture and make puffed rice chikki pieces.
Mamra ni Chikki is The Special Uttarayan recipe in gujarat. 

No comments:

Post a Comment